Ledare

Ledare
av Fredrik Jansson

Ett gemensamt språk för besvikelsens epok?

Publicerad 16 februari 2013 (uppdaterad 16 februari 2013)

Vi lever i en tid när allting verkar ha fått prefixet ”post-”. Postmodernt, postpolitiskt, postindustriellt och postvälfärd. Det enda som inte har fått prefixet är väl ”verket”.
Det är som om vi lever i en tid då då allting redan varit, en tid då ”allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras” för att låna några ord av Karl Marx och Friedrich Engels. I en sådan tid kan man fråga sig vad vi har gemensamt, vad det är som binder oss samman.
I Hasse & Tages revy Svea Hund från 1976 sjöng Monica Zetterlund raderna ”Vi som satts att leva i besvikelsens epok/– ja, vad gör vi nu? Vad ska vi tala på för språk?”
Och det är väl där någonstans frågeställningen hamnar. Det är genom språket vi får möjligheten att skapa gemensamma referensramar. Men finns det i dag förutsättningar för ett gemensamt sätt att tala om samhället?

Det svenska nationella identiteten är inte särskilt gammal. Den är en produkt av ett samspel mellan de omvälvningar som det framväxande industrisamhället innebar och en hegemonisk kulturproduktion som aktivt försökte skapa en gemensam kulturell identitet där en sådan i mycket liten grad funnits tidigare.
Möjligen identifierade sig människor som undersåtar till den svenska konungen på ungefär samma sätt som vi lite vagt identifierar oss som européer. Kungen liksom Bryssel var något otydligt vid horisonten som kom med nya pålagor och vars beslut och överhöghet predikades av sockenpräster på samma sätt som dagens liberala ledarsidor predikar om EU.

Den verkliga gemenskapen i det gamla jordbrukssamhället låg snarare på ett lokalt plan. Det var i bondbyarna och i socknarna som man hörde hemma och hade sitt sammanhang.
Den bröts sedan upp under 1800-talet, dels som en följd av skiften där byalagens gemensamma och utspridda tegar omfördelade till sammanhållna enskilda jordar, och dels på grund av industrialisering och migration.
I de nya sammanhang som människorna hamnade i från 1800-talets andra hälft växte i stället folkrörelserna fram som de gemenskaper som människor samlades kring. Det nationella var fortfarande framför allt något som var centraliserat kring kungamakten, även om ett utvecklat utbildningssystem och ökad rörlighet bidrog till att skapa embryot till en svensk identitet.
Dock var det först i och med folkhemmet som en egentlig svensk nationell gemenskap etablerades. Det socialdemokratiska samhällsprojektet har i mångt och mycket varit ett nationellt projekt. Trots stolta paroller om internationell solidaritet så är det inom territorialstatens gränser som man har verkat.

Men framför allt har folkhemmet varit en gemenskaphetsprojekt.
Antropologen Benedict Anderson har beskrivit nationen som en föreställd gemenskap som är skapad av människor. Nationalstaten är den ram som denna gemenskap utvecklas och ständigt återskapas inom.
Den nationella identitet som människor skapar och återskapar är, med sociologen Michael Billings begrepp, en banal nationalism som inte handlar om flaggviftande eller idéer om att ett visst folk med en viss kultur bor inom ett tydligt definierat territorium, utan snarare om att nationen med allt det vi tar för givet är den självklara hemvisten för våra liv.
Den hemvisten och mycket av det vi tar för givet som det svenska är starkt ihoplänkat med idén om folkhemmet.
Men samtidigt ser vi hur mycket av det som vi tagit för självklarheter vittrar bort. Den fulla sysselsättningen, välfärden och tryggheten har krackelerat mer än betänkligt. Klyftorna har ökat. Det känns inte längre lika självklart att gemenskapen finns kvar där när globaliseringen och kapitalismen tränger sig in i allt fler sammanhang.

I det senaste numret av den brittiska socialdemokratiska tidskriften Renewal kan man läsa en gästledare av Aftonbladets ledarskribent Katrine Kielos där hon jämför Labourledaren Ed Milibands försök att överta det gamla konservativa begreppet ”One Nation” med den svenska socialdemokratins övertagande av det lika konservativa begreppet folkhemmet.
Det är ett ambitiöst projekt som brittiska Labour försöker sig på när de tar sig an att bygga nya ramar för det nationella projektet. Det är en utmaning att skapa förutsättningarna för ett gemensamt språk att tala på i dessa splittrade tider.
Det måste ju nämligen vara ett språk som faktiskt kan fyllas med reellt innehåll och som både kan knyta an till historien och peka ut en riktning mot framtiden. Per Albin Hanssons folkhemstal var inte bara ett tal i riksdagens kammare. Det var också ramen för en praktisk reformistisk politik som syftade till att öka jämlikheten i hela samhället.

Forskarna Tobias Hübinette och Catrin Lundström beskrev för några år sedan i en artikel i den engelskspråkiga genusvetenskapliga tidskriften NORA sinnestillståndet i det samtida Sverige som en ”vit melankoli” eller sorg över ett Sverige som försvunnit.
En sorg som både tar sig uttryck i en saknad av det etniskt och kulturellt homogena Sverige som försvann i och med att vi blev ett mångkulturellt samhälle, och i en saknad av bilden av det goda, moderna och antirasistiska Sverige som fick sin punkt när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010.
De menar att så väl den ”gamla svenskheten” och den ”goda svenskheten” byggde på idén om den svenska vithetens överlägsenhet. Även det antirasistiska Sverige ser sig som ett moraliskt föredöme gentemot de som inte passar in.
Man kan ha invändningar mot deras indelning av modern svensk historia i perioderna ”det gamla Sverige” före 1968 och ”det goda Sverige” som ska ha existerat från dess fram till 2010.
Men eftersom deras syfte är att synliggöra den roll rasistiska strukturer har i det svenska samhället kan man kanske ursäkta att de renodlar sin text utifrån det perspektivet.
Men oavsett vad det beror på finns det hur som helst något med idén att det svenska projektet har drabbats av någon form av melankoli eller sorg över det som varit, men i allt mindre utsträckning verkar finnas kvar.

I en kort skrift som författaren Göran Rosenberg har skrivit för den brittiska tankesmedjan Counterpoint rör han vid samma tema som Hübinette och Lundström när han beskriver hur det i Sverige har funnits en ”kulturell blindhet” där man ofta sett sin egen, ofta lutherskt grundade, position som en universell princip som står i konflikt med åsikter som man av olika anledningar upplever som gammalmodiga och irrationella religiösa och kulturella praktiker.
Han menar att det finns en tvetydighet i den svenska berättelsen. Å ena sidan den inbjudande myten om folkhemmet med sin generösa och allomfattande välfärdsstat, och å andra sidan den avskräckande myten om svenskhet, det vill säga ett specifikt svenskt sätt att leva baserad på en djupt rotad etnisk och kulturell tradition som är svår att efterlikna eller att bli en del av.
Samtidigt konstaterar han att Sverige präglas av en nostalgisk längtan efter ett förlorat paradis, folkhemmet. Den nostalgiska retoriken om folkhemmet fortsätter att spela en politisk roll i Sverige. Mycket av den politiska retoriken i Sverige handlar fortfarande om att försvara eller utveckla folkhemmet som idé.
Folkhemmet fortsätter på så sätt att vara ett kraftfullt tema i svensk politik. Rosenberg menar till och med att så länge en återvändo till ett gyllene förflutet ses som en legitim och trovärdig position i den politiska mittfåran kommer det också bli svårt för Sverigedemokraterna att erövra det fält som denna politiska nostalgi utgör.

Vi är inte längre ett etniskt homogent land. Vi är inte heller ett land som kan skryta med den mest omfattande välfärden. Det finns ingen självklar koppling mellan dessa två tillstånd. Men det hindrar inte att många känner en melankoli över att både det ena, det andra eller båda har försvunnit.
Det nya land som växt fram har andra förutsättningar att skapa en gemensam identitet som kan utgöra grunden för ett gemensamt samhällsprojekt. Vi måste ta hänsyn till att nationsgränserna inte längre är så rigida som de var under 1900-talet, till att vi inte har samma referensramar och att allt fler mellanmänskliga relationer har förvandlats till ekonomiska transaktioner.

Sedan måste vi hitta vad som förenar oss i dessa osäkra tider.
Vi måste hitta ett gemensamt språk att tala på för att skapa förutsättningarna för ett mer jämlikt samhälle i framtiden. Ett språk som kan visa vägen ut ur besvikelsens epok.

Åsikter

Texten är en ledare publicerad i Folkbladet. Vill du vara med i debatten? Skicka dina åsikter till debatt@folkbladet.nu eller använd vårt enkla formulär. Tänk på att hålla texten kort för större chans att bli publicerad.

Totalt 13 kommentarer (Det går inte längre att kommentera på den här artikeln)

 • joakim 17 februari 2013

  Aktuella opinionssiffror för (s): kring 31%. En imponerande upphämtning? Hela 1% ovanför det absoluta bottenläget i modern tid. Ett styrkebesked? Ja, det står säkert att läsa i södertidningen imorgon, med "lite" kreativ fantasi kan man säkert se saken på det viset. Inte konstigare än beskrivningar av (s) årgång 96-06 som ledstjärnor när det gällde arbetslöshetsbekämpning! De liksom vrider till verkligheten som de vill ha den, liksom designar den; får fyrkantiga kuber att passa de runda hålen..

 • Joakim 17 februari 2013

  "Center-stormen" kanske kommit till (s) nu, kanske är det därför den "kreativa fantasin" nu verkar ha fått fritt spelrum i "Söder-blaskan"? Beskrivningar av en "hjältemodig kamp" infrån Partiet, där ungdomen ropar efter..praktikplatser? Sagan säger att ungdomen bönar & ber om praktikplatser, men parti-toppen säger hjärtlöst nej till snabba praktikplatser, och jag gissar att det bisarra manuset är tänkt att få vänstervälhare att tänka "Men nog måste väl ungdomen få sina praktikplatser!" Sedan kommer förstås (s)-toppen att "ge med sig" och införa praktikplatser åt ungdomen. Då har dom fått sitt!

 • Staffan Dahlberg 17 februari 2013

  Nils Harnesk beskriver sakernas tillstånd bra, och förmedlar sin syn inför ett framtida Väster- och Norrbotten samt Lappland( obs landskap) ..

 • joakim 17 februari 2013

  Rörande med försöken till fjäskande krisanalys i vissa stora vänsterblaskor söderut. Om då ändå problemet hade varit en gammaldags syn på saker! Att (s) är öppet borgerliga är elefanten i rummet, man verkar ha fått skrivförbud om den "lilla detaljen". Och hur det går med den (s)-inriktningen när det blir riksdagsval vet vi ju: faciten från 2006 & 2010 förskräcker..

 • Jim Nyberg 17 februari 2013

  Så ska en ledaratikel se ut! Reflektion och analys, inte en massa tvärsäkert tyckande. Vad gäller sakfrågan, det ämne artikeln avhandlar, vill jag påstå att USA är ett gott exempel att betrakta. Landet må ha många brister på andra områden, men vad gäller att skapa nationell gemenskap är den inkluderande amerikanska patriotismen långt mer framgångsrik än den den både etniskt och kulturellt exkluderande europeiska nationalismen.

 • joakim 16 februari 2013

  Vad tjuter SSU om? Att ungdomen måste få praktikplatser inom 4 dagar? Finns det inte risk att samhällsomvandlingen detta skulle leda till skakar om hela samhället i grunden så rika blir fattiga & fattiga plötsligt kan köpa sportbilar? Att det nästan blir utopiskt kommunistiskt jämlikt? Har dom tänkt på det? Tänk om ungdomen blir för köpstark & plötsligt dominerar & köper upp alla villor & bostadsrätter? Hur slutar det? Vad ska man då göra?

 • mats 16 februari 2013

  Den enda melankoli som man kan se är nog ledarskribentens sorg över att folket inte längre låter socialdemokraterna sitt vid köttgrytorna i maktens härlighet. Att folket inte längre anser att socialdemokraterna är regeringsdugliga.

  Istället för att göra något konkret springer (S) nu till mammas kjolar och snyftar att "de andra barnen bara är dumma som inte vill leka efter mina regler längre". Är detta det språk som kan visa vägen ut ur "besvikelsens epok"?

  Vill Fredrik att vi åter ska bli ett "etniskt homogent land" med den den mest "omfattande välfärden"? Ut med alla olika? Allt till oss?

 • joakim 16 februari 2013

  (s) klarar inte det post-industriella. Man markerar detta tjurigt genom att kalla sig framtidspartiet. Fast de krav på radikal omvandling av t ex synen på arbete, som denna samtid/framtid kräver för att fungera, vägrar man befatta sig med. Man skryter ofta med att man är "pragmatiska". Det är man inte. Man är borgerligt sinnade; allt borgerligt går man enkelt med på, men man är inte ett dugg pragmatiska.

 • Jepp 16 februari 2013

  2. Något som oftast förbigås vid hänvisning till "folkhemmet" är det faktiska att det exkluderade allt annorlunda. Det fick inte existera vare sig zigenare, tattare eller lappar, språket skulle vara rikssvenska och rasbiologin frodades som bäst under denna tid. Landet var slutet och exporten bestod av järn, trä och papper vilket gav en homogen arbetarkår som var lätt definierbar. I samma tid övergavs landsbygden och har sedan dess aldrig fått något erkännande. Främmande företeelser som var och är annorlunda hanteras lika illa idag som då, varför ghetton i Sverige idag?
  Visst, vi har minoritetsspråk men bara de som "folkhemmet" har djävligt dåligt samvete över!
  Så, för att kunna titta framåt kan vi inte fortsätta att glorifiera resan, den saknar i många stycken referenser som gärna läggs in som efterhandskonstruktioner. Frågan är varför fastställer inte de etablerade partierna väl definierade, fungerande politiska strategier för att lösa avarterna som frodats fritt de sista 40 åren. Det är från denna avsaknad som SD och tidigare Ny Demokrati fått sitt expansionsutrymme från.
  Om inte ens världens högsta skatter räcker till, bör nog eftertanken sakta väckas till liv vad som egentligen dessa nyttjas till, för det är väldigt lite som kommer medborgarna till nytta i förhållande till vad som krävs in, Är detta grunden till ett gemensamt språk, där systemet tar hand om allt och portionerar ut efter behag, för jag har en känsla över att det är vad som står mellan fredrik Janssons rader idag.

  • Mr Sound 16 februari 2013

   Du är ju uppenbarligen medveten om problemen men vad gör du åt saken? Fortsätt rösta på M i hopp att dom ska vända skutan?

 • Jepp 16 februari 2013

  Något som oftast förbigås vid hänvisning till "folkhemmet" är det faktiska att det exkluderade allt annorlunda. Språket skulle vara rikssvenska och rasbiologin frodades som bäst under denna tid. Landet var slutet och exporten bestod av järn, trä och papper vilket gav en homogen arbetarkår som var lätt definierbar. I samma tid övergavs landsbygden och har sedan dess aldrig fått något erkännande. Främmande företeelser som var och är annorlunda hanteras lika illa idag som då, varför ghetton i Sverige idag?
  Visst, vi har minoritetsspråk men bara de som "folkhemmet" har djävligt dåligt samvete över!
  Så, för att kunna titta framåt kan vi inte fortsätta att glorifiera resan, den saknar i många stycken referenser som gärna läggs in som efterhandskonstruktioner. Frågan är varför fastställer inte de etablerade partierna väl definierade, fungerande politiska strategier för att lösa avarterna som frodats fritt de sista 40 åren. Det är från denna avsaknad som SD och tidigare Ny Demokrati fått sitt expansionsutrymme från.
  Om inte ens världens högsta skatter räcker till, bör nog eftertanken sakta väckas till liv vad som egentligen dessa nyttjas till, för det är väldigt lite som kommer medborgarna till nytta i förhållande till vad som krävs in, Är detta grunden till ett gemensamt språk, där systemet tar hand om allt och portionerar ut efter behag, för jag har en känsla över att det är vad som står mellan fredrik Janssons rader idag.

 • bull 16 februari 2013

  Mera kort, konkret och kärnfullt skulle få fler att läsa ledaren. Hur många orkar ta sig igenom dessa massor av ord ? Jag gör det inte. Samma budskap skulle kunna uttryckas på en tredjedel av utrymmet.

  • leif 16 februari 2013

   En utmärkt skriven ledare, innehåller många nyanser,
   mycket bra skriven - en tänkvärd ledare - orkar man inte läsa igenom den - då bör man träna på att läsa lite längre text. Tips! läs kvalitets litteratur....

&quotHåll tummarna för tydligt &quotja" till nya samtyckeslagen"

"Håll tummarna för tydligt "ja" till nya samtyckeslagen"

Ledare. På tisdagen tog samtyckeslagstiftningen ännu ett steg fram när regeringens…

&quotOch DÄR gick sossarna om centern i bäst landsbygdspolitik"

"Och DÄR gick sossarna om centern i bäst landsbygdspolitik"

Ledare. Statsministern och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade på…

&quotGoogle måste ta sitt ansvar"

"Google måste ta sitt ansvar"

Ledare. Google är ett världens starkaste varumärken och världens i särklass största…

&quotInga fler arbetsplatsmord, tack"

"Inga fler arbetsplatsmord, tack"

Ledare. Dom har mördat oss allihop, säger den före detta fabriksarbetaren Gunnar…

Delta i debatten!

Formulär: Delta i debatten!

Åsikter. Vill du publicera dig i tidningen Folkbladet och på folkbladet.nu? Använd gärna vårt insändarformulär eller skicka ett vanligt mejl till insandare@folkbladet.nu.

Debattartiklar skickar du till debatt@folkbladet.nu

Av utrymmesmässiga skäl publiceras inte alla texter. Maxlängd för insändare är 2000 tecken. För debattartiklar är maxlängden 3000 tecken. Båda längder är inklusive blanksteg. Redaktionen gör ett urval av vilka som tas in. Vi tar oss även rätten att göra språkliga korrigeringar i det insända materialet.